شغال 1384
زیرنویس فارسی

شغال 1384

یوسف، ابی و حمید به همراه كتی برای مردی به نام ناصرخان از یك جواهرفروشی سرقت می كنند. ماهرخ، همسر یوسف، دختری فراری بوده و در خانه پروین زندگی می كند. یوسف همچنان روابط عاشقانه ای با كتی دارد. ناصرخان از گروه می خواهد برای قاچاق هرویین به زاهدان بروند. یوسف در بازگشت به جای هرویین نمك در ماشین ابی می گذارد و با صحنه سازی به ناصرخان می گوید كه ابی و حمید مواد را از او ربوده اند. یوسف كیف حاوی مواد مخدر را به كتی می سپارد. ناصرخان متوجه نقشه یوسف می شود و به سراغ ماهرخ می رود و وقتی او محل اختفای یوسف را لو نمی دهد توسط ناصرخان و افرادش به گروگان گرفته می شود. یوسف راهی ویلای ناصرخان می شود و پس از درگیری با او و عواملش، ماهرخ را نجات می دهد. ابی نیز در درگیری با دارودسته ناصرخان كشته می شود. یوسف به سراغ كتی می رود تا كیف را از او پس بگیرد اما متوجه می شود كه حمید با كتی است. در درگیری حمید با یوسف، كتی به اشتباه حمید را می كشد. یوسف كه ناصرخان و عواملش را لو داده به زندان می افتد و از زندان نامه ای سرشار از امید به آینده برای ماهرخ كه فرزندشان را به دنیا آورده می نویسد.