Zero Point 2014
زیرنویس فارسی

Zero Point 2014

یوهانس پس از اینکه از مدرسه رانده می شود و مادرش هم او را از خانه بیرون میکند، راهی جز اصلاح خود برای بهتر شدن زندگی اش پیش پای خود نمی بیند…

Buss 2004
زیرنویس فارسی

Buss 2004

اتوبوس تالین-کالینینگراد در طول یک شب از سه مرز مختلف عبور می کند. مسافران برای رفتن به توالت و خرید غذا به چهار ارز مختلف احتیاج دارند. در دوران شوروی سابق هیچ نگهبانی در این مرزها حضور نداشت. اکنون پس از پیوستن یه کشور حوضه بالتیک به اتحادیه اروپا، تاریخ بار دیگر تکرار می شود و...